Shirt "Skater"

DDR Arbeitshemd

Handbemalt mit Kindermotiv